Unitouch优莉缇的LOGO

MISS Ô

Miss Ô Oh lala 系列

Miss Ô 系列面膜
Miss Ô Mask

法国女人有一个说法:「好好照顾自己。」意思是好好对待自己的身体
偶尔冒一点险,让生活脱一点序
睁一只眼、闭一只眼,没有期限地享受与爱护自己
都是生活优雅的关键
Miss Ô 让面膜保养,由内而外的 优雅飞扬